Szanowni Państwo

Klauzula informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania przez ANA Biuro Projektowe Anna Helena Bury Państwa  danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ANA Biuro Projektowe Anna Helena Bury z siedzibą w:  Gołkowice Dolne 195, 33-388 Gołkowice Dolne, tel.: 608 036 191, e-mail: ana@anabiuroprojektowe.pl zwana dalej Administratorem.

 • Administrator, przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umów bądź realizowania dla Państwa usług.
 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe takie jak: imię (imiona) i nazwisko, nr i seria dokumentu tożsamości, adres do kontaktu, numery telefonów, adresy e-mail, nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numery kont bankowych, inne dane dobrowolnie przekazane przez Państwa do celów projektowych.
 • Administrator przetwarza Państwa Dane osobowe w celach:
  realizacji łączących nas umów,
  świadczenia na rzecz Państwa usług,
  wystawiania faktur i przyjmowania płatności,
  wysyłania informacji na temat płatności,
  przygotowania i przedstawienia oferty handlowej.

 • Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
  - podmiotom z którymi administrator ma podpisaną umowę o przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji łączących umów koniecznych do realizacji obowiązków Administratora, ochrony praw Administratora wynikających z przepisów prawa w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: firmy z którymi współpracujemy świadcząc dla Państwa usługi, spółki świadczące usługi kurierskie i pocztowe oraz podmioty świadczące usługi księgowe. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa
  - organom władzy, organom nadzorującym i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem,
  - organom podatkowym,
  - bankom i firmom windykacyjnym w celu ochrony żywotnych interesów Administratora.

 • Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umów i rozpoczęcia świadczenia usług.
 • Posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • ANA Biuro Projektowe nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Państwa prawa.
 • Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i/ lub jego podwykonawców przetwarzających dane osobowe, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem,  pod adresem e-mail: ana@anabiuroprojektowe.pl , lub pisemnie na adres siedziby firmy: ANA Biuro Projektowe Anna Helena Bury, Gołkowice Dolne 195, 33-388 Gołkowice Dolne.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji w momencie zmiany prawa, bądź polityki ochrony danych osobowych Administratora.

MASZ PYTANIE ? ZADZWOŃ DO NAS

18 446 31 46,   608 036 191,   698 347 214

ana@anabiuroprojektowe.pl        

ANA BIURO PROJEKTOWE

Gołkowice Dolne 195

33-388 Gołkowice Dolne

GODZINY OTWARCIA:

Pn-Pt 9.00 - 16.00

Sob. - po uzgodnieniu telefonicznym